Đến gần Vinales thì gạt nước cũng không kịp.

Đến gần Vinales thì gạt nước cũng không kịp.

Gửi phản hồi