Chuyên mục
Linh tinh

Đọc và ghi chép (6)

Tình hình ngành du lịch và kinh tế nói chung ở Đà Nẵng khá căng thẳng. Một số bên không chịu được nhiệt phải tiến tới bán các cơ sở kinh doanh.

Trước khi đến ở ĐN, mình cứ nghĩ là các mảng về vận tải biển, công nghiệp, công nghệ thông tin, và các ngành dịch vụ khác ngoài du lịch của ĐN chiếm tỷ trọng cao lắm. Nhưng hoá ra theo ước chừng của mình sau khi ở đây và tìm hiểu, tổng cộng các ngành đó lại cũng chỉ bằng một nửa du lịch.

https://www.facebook.com/groups/reviewbatdongsanvietnam/permalink/369175834102891/